ЦСОП - Шумен

ЦСОП - Шумен

Център за специална образователна подкрепа

История

Център за специална образователна подкрепа е наследник на създаденото през 1965 г. Помощно училище „Васил Друмев“. През месец август 2017г. със Заповед на Министъра на образованието и науката, училището е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа.