ЦСОП - Шумен

ЦСОП - Шумен

Център за специална образователна подкрепа

Политика за поверителност

Въведение

Данни за ЦСОП-гр.Шумен като администратор на лични данни:

ЦСОП-гр.Шумен, EИK: 000922829, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул. Милан Борисов, №16, тел.: 054 860 349, e-mail: csop.shumen@gmail.com.

Tози уебсайт csop-shumen.com е собственост на ЦСОП-гр.Шумен и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Защитата на информацията и личните Ви данни е от изключителна важност за нас. Настоящата политика има за цел да Ви информира за практиките и мерките, които прилагаме при защитата на данните Ви в качеството си на администратор, както и за правата, които имате относно събраните лични данни за Вас.

Приложените от нас практики и мерки за защита на личните данни се отнасят за данни, събирани от и за вас чрез този уебсайт.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез указаните по-горе координати.

Видове лични данни, които събираме от Вас

ЦСОП-гр.Шумен събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите ни.

Можете да посетите нашия сайт csop-shumen.com, без да давате никаква лична информация. Предоставянето на тези данни от Ваша страна е напълно доброволно.

ЦСОП-гр. Шумен може да събира единствено следните данни:

 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Адрес на електронна поща,

които предоставяте, като попълвате форми за контакт в сайта.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни, за ЦСОП-гр. Шумен са:

 • Обработка на запитвания;
 • Оказване на съдействие;
 • Персонализирана комуникация с вас.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас за неупоменати по-горе цели, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.

Споделяне на Ваши данни с трети лица

Извън държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон, споделяме Вашите лични данни само с надеждни и проверени партньори и то само с цел предоставяне на качествена услуга към Вас.

Нашето Дружество е взело мерки и се задължава всички тези лица (с които споделяме данните от наша страна) да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Дружеството за защита на личните данни.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим , че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности.

Мерки за защита

ЦСОП-гр. Шумен събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме, където е необходимо, и допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и други.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL е протокол, който се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).

Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права или за данъчни и счетоводни цели.

Целта ни при съхраняването на личните Ви данни е да съблюдаваме тяхната актуалност и точност, както и Вашето удобство, във връзка с което да изискваме минимални действия от Ваша страна по повторно предоставяне на данни.

Вашите права

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

Извън гореизброените права, имате следните права:

 • на коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
 • на изтриване (право „да бъдете забравени“): можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона;
 • на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
 • на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
 • да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание;
 • на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;
 • да подадете жалба до компетентния надзорен орган – В България това е Комисията за защита на лични данни.

Някои от изброените горе права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни. Например, в някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случаи няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

За да упражните някое от правата си, е нужно да изпратите искане, формулирано в свободен текст. Свържете се с нас чрез указаните по-горе координати за допълнителни разяснения или изпратете имейл до csop.shumen@gmail.com.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност.

Дата на последна актуализация: 15.11.2022 г.