ЦСОП - Шумен

ЦСОП - Шумен

Център за специална образователна подкрепа

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на фабрично нов пътнически микробус (с платформа за лица с увреждания) за нуждите на Център за специална образователна подкрепа – гр. Шумен“

Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЕЕДОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

УКАЗАНИЯ

ДОГОВОР

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснение във връзка с постъпило запитване.