ЦСОП - Шумен

ЦСОП - Шумен

Център за специална образователна подкрепа

Документи

Външни нормативни актове

Държавна агенция за закрила на детето

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ ЗА ИНЦИДЕНТ, НАСИЛИЕ И ДР. КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

Вътрешни нормативни актове

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ЦСОП – ШУМЕН

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯТ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ЦСОП – ГР. ШУМЕН ЗА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИА

Програма за подкрепа на семействата на учениците, обучаващи се в ЦСОП – гр. Шумен 

План – програма за подкрепа и обучение на семействата на учениците, обучаващи се в ЦСОП – гр. Шумен за учебна 2022-2023 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ И ЗАНЯТИЯ В ЦСОП – гр. ШУМЕН ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Етичен кодекс в ЦСОП – гр. Шумен 2022-2023 г.

Допълнителна подкрепа Психо – социална рехабилитация 2022-2023  учебна година

Допълнителна подкрепа Рехабилитация на комуникативните нарушения 2022-2023  учебна година

Допълнителна подкрепа Рехабилитация на физическите увреждания 2022-2023 учебна година

Правилник за дейността-2022-2023 г.

Стратегия за развитие на ЦСОП-Шумен 2021-2025 г.

Архив 

График педагогически съвети за учебната 2021- 2022 г.

Дневно разписание на ЦСОП-Шумен за учебната 2021-2022 г.

Учебен график за учебната 2021-2022 г.

Правила за провеждане на атестирането на педагогическият персонал в ЦСОП-Шумен през учебната 2021-2022 г.

Вътрешни правила за работа в условията на COVID-19

Учебни планове на групи за учебната 2021- 2022 г.

Седмично разписание на учебните часове за учебната 2021-2022 г.

Графици допълнителна подкрепа за 2021-2022 г.

Правилник за дейността на ЦСОП-Шумен 2021-2022 г.